Công bố Quyết định về việc quản lý thu, chi tài chính ngân sách tại trưởng Tiểu học Phan Đăng Lưu niên độ năm 2017 06/03/2018

Ngày 05 tháng 3 năm 2018, tại Trưởng Tiểu học Phan Đăng Lưu, Thanh tra quận đã tiến hành công bố Quyết định số 02/QĐ-TTr ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Chánh Thanh tra quận về thanh tra việc quản lý...

Công tác thanh tra năm 2017 14/12/2017

Ban hành Kế hoạch Thanh tra năm 2018 13/12/2017

Ngày 11 tháng 12 năm 2017, UBND quận đã phê duyệt Quyết định số 6895/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Thanh tra năm 2018. Theo đó, trong năm 2018, Thanh tra quận sẽ triển khai 06 cuộc thanh tra,...

Công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2017 02/10/2017

Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2016 03/07/2017

Công tác thanh tra quý I năm 2016 03/04/2017

Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra quận 20/02/2017

Công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2016 31/10/2016

Kết quả thanh tra KT-XH 30/09/2016

Công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2016 27/09/2016