Bước đầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW tại hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 30/05/2018 Lượt xem: 242

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 31/01/2018 của Thành ủy “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 66-KH/QU ngày 08/3/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Đề án 06-ĐA/QU ngày 28/3/2018 về “Hợp nhất một số chức danh cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp quận”. Trong đó, xác định việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; thực hiện đồng bộ bằng nhiều giải pháp theo từng lộ trình, thời gian phù hợp, gắn kết việc vừa tinh giản bộ máy, vừa sắp xếp tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong từng cơ quan.

Đ/c Kiều Văn Toàn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao Quyết định

bổ nhiệm đ/c Phạm Xuân Thụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy kiêm

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận

Ban Thường vụ Quận ủy đã thống nhất thông qua Đề án 06-ĐA/QU về hợp nhất một số chức danh cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp quận”, qua cân nhắc và phân tích toàn diện về tình hình biên chế, con người, sự tương đồng về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và được sự đồng thuận của các đơn vị, Ban Thường vụ Quận ủy thống nhất triển khai trước đối với 04 chức danh: Trưởng Ban Tuyên giáo quận, Giám đốc TTBDCT quận, Trưởng Ban Dân vận quận, Chủ tịch UBMTTQVN quận. Trên cơ sở Đề án, ngày 02/5/2018, Ban Thường vụ Quyết định phân công đồng chí Phạm Xuân Thụ - UV.BTV Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận và ngày 08/5/2018  phân công đồng chí Huỳnh Văn Nhạn - UV.BTV, Trưởng Ban Dân vận kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch UBMTTQVN quận; qua việc hợp nhất bốn chức danh cấp quận cũng đã tinh giản được 02 biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đây là kết quả bước đầu có ý nghĩa quan trọng, quận Hải Châu đã từng bước xây dựng được hệ thống tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan trong hệ thống chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với các chức danh, sau khi thực hiện nhất thể hóa đến nay, các cơ quan Ban Dân Vận, UBMTTQVN quận và Ban Tuyên giáo, Trung Tâm bồi dưỡng chính trị quận tiếp tục đi vào vận hành theo chức năng, nhiệm vụ, mang tính khả thi và hiệu quả. Thời gian đến, cần sự chủ động hơn nữa của các cấp ủy Đảng, Chính quyền từ quận đến phường để quận Hải Châu thực hiện thành công yêu cầu Nghị Quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch 66-KH/QU và Đề án 06-ĐA/QU trên địa bàn quận, góp phần  nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, quyết tâm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Ban Tổ Chức Quận ủy

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan: