Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 4 8 4 4 2 8
Hôm nay: 7.123
Hôm qua: 13.156
Tuần này: 35.516
Tháng này: 20.279
Tổng cộng: 17.484.428
Nhiệm vụ năm 2015 của chỉ thị 03-CT/TW về “tiếp tục đẩy mạnh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 11/03/2015 Lượt xem: 16

Nhiệm vụ năm 2015 của chỉ thị 03-CT/TW về “tiếp tục đẩy mạnh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chủ đề năm 2015 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Nhiệm vụ - Tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và toàn xã hội, trước hết đối với cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, mặt trận và các hội đoàn thể có nhiều hình thức phù hợp nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhất là đối với quần chúng nhân dân.

Nhiệm vụ năm 2015 của chỉ thị 03-CT/TW về “tiếp tục đẩy mạnh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

1.Chủ đề năm 2015

“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

2.Nhiệm vụ

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và toàn xã hội, trước hết đối với cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, mặt trận và các hội đoàn thể có nhiều hình thức phù hợp nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhất là đối với quần chúng nhân dân.

- Kết hơp chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các phong trào đang triển khai thực hiện của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, chú ý ở những đơn vị hành chính, tổ dân phố,... và các doanh nghiệp chưa có đảng viên.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề của tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể một cách thiết thực, hiệu quả.

- Tiếp tục chỉ đạo gắn kết có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 5946-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc đặt ra đối với từng đơn vị; xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời hạn giải quyết dứt điểm, cuối năm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, bổ sung, cụ thể hóa việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, tình hình từng đơn vị theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sông cho cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Chú trọng việc bồi dưỡng điển hình, xây dựng, phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là những cá nhân hiện không giữ các chức vụ lãnh đạo.

- Hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề; thường xuyên sơ kết, đánh giá để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức, không hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW.

                                                                      Ban Thường vụ Quận ủy

Chuyên mục, tin tức liên quan: