Tìm kiếm
 
CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUẬN HẢI CHÂU
BÁO CÁO Công tác thanh tra năm 2020
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 26/11/2020 Lượt xem: 78

Thực hiện Công văn số 439/TTTP-PCTH ngày 10/7/2013 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, UBND quận Hải Châu báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2020 như sau:


I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA

1. Công tác thanh tra

Thực hiện Quyết định số 6762/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 và Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Chủ tịch UBND quận về điều chỉnh kế hoạch thanh tra; Trong năm 2020, Thanh tra quận triển khai 04/04 cuộc thanh tra, trong đó: có 01 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật KN,TC, PCTN; 02 cuộc thanh tra về tài chính, ngân sách và 01 cuộc thanh tra công trình xây dựng tại trường học.

Các cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục những sai sót đã nêu trong kết luận.

Đối với cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hải Châu, yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường lưu ý rà soát lại các nội dung, biện pháp thực hiện chưa tốt trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng. Tiến hành bổ sung, thực hiện đầy đủ các nội dung, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót đã nêu trong kết luận thanh tra nhằm bảo đảm việc thực hiện các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng chống tham nhũng tại đơn vị được tốt hơn trong thời gian đến; lưu ý chấp hành chế độ báo cáo quý, năm về công tác khiếu nại, tố cáo theo Văn bản số 1176/UBND-TTr ngày 23/10/2013 của UBND quận về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo.

Đối với cuộc thanh tra tài chính ngân sách tại trường TH Lý Công Uẩn, yêu cầu nộp số tiền 19.500.000 đồng vào tài khoản mua sắm đồ dùng bán trú của trường để sử dụng cho năm học 2020-2021 vì đã dùng nguồn bán trú chi không hợp lệ, hợp thức thủ tục thanh toán tiền mua tài sản;

Riêng đối với cuộc thanh tra công trình xây dựng nâng tầng 2 trường Tiểu học Nguyễn Du, Kết luận thanh tra yêu cầu Ban QLCTXDCB quận chịu trách nhiệm thu hồi toàn bộ số tiền đã tạm ứng 552.361.000 đồng của các đơn vị, nhà thầu xây dựng do trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ, thẩm định, thiết kế, giám sát, thi công,… dẫn đến sự cố công trình phải dừng thi công và làm thủ tục hoàn trả tạm ứng cho Ngân sách Nhà nước theo quy định.

2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh

a) Công tác tiếp công dân

Trong năm 2020, các cơ quan hành chính thuộc quận tiếp 289 lượt công dân, trong đó: Không có công dân đến tiếp định kỳ; Ban tiếp công dân tiếp 54 lượt người; các phòng, ngành tiếp 30 lượt người và UBND các phường thuộc quận tiếp 205 lượt người.

b) Tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh

Các cơ quan hành chính thuộc quận tiếp nhận 178 đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc lấn chiếm đất đai, lấn chiếm không gian kiệt hẻm, cấp giấy chứng nhận QSHN và QSDĐƠ, ô nhiễm môi trường , trong đó: Các phòng chuyên môn thuộc quận tiếp nhận 32 đơn, UBND các phường tiếp nhận 146 đơn.

Kết quả đã xem xét xử lý, giải quyết 174/178 đơn (các phòng chuyên môn thuộc quận giải quyết 32/32 đơn; các phường giải quyết 142/146, còn 04 đơn mới tiếp nhận đang xem xét giải quyết theo quy định)

c) Tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại

Tiếp nhận 05 đơn khiếu nại của công dân. Qua giải quyết ban hành 05 quyết định giải quyết khiếu nại. Qua giải quyết 5 đơn khiếu nại, tỷ lệ khiếu nại có đúng, có sai 2 đơn (chiếm 40%);  khiếu nại sai 3 đơn ( 60%)

Cụ thể:

- Đơn của bà Võ Thị Xanh, địa chỉ: 416/4 đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, khiếu nại Thông báo số 21/TB-UBND ngày 21/11/2019 của UBND phường Bình Thuận có dùng cụm từ “Lối đi công cộng” là không đúng, vì đây là kiệt cụt lối đi chung của 02 hộ gia đình và khiếu nại việc UBND phường đã tự ý cho người tháo dỡ cửa cổng ngõ, gây thiệt hại về tài sản của gia đình bà.

Qua xác minh, giải quyết, Chủ tịch UBND quận ban hành Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 về việc giải quyết khiếu nại: Không chấp nhận nội dung đơn của bà Võ Thị Xanh khiếu nại Thông báo số 21/TB-UBND ngày 21/11/2019 của UBND phường Bình Thuận, bà Xanh cho rằng đây là kiệt cụt, lối đi chung của 02 hộ gia đình là không đúng, không có cơ sở.

Việc hộ bà Xanh tự ý lắp đặt cổng sắt trên đường đi công cộng đã vi phạm Khoản 4, Điều 12 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Bà Xanh yêu cầu UBND phường phải lắp cổng cửa sắt trả lại vị trí cũ cho gia đình bà là không đúng, không có cơ sở giải quyết.

- Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Sơn Tường, địa chỉ: Nhà 7 phòng 306 (số cũ 34) tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, khiếu nại việc ông xin được miễn giảm tiền sử dụng đất theo chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng đối với gia đình ông, được quận Hải Châu thực hiện không trên cơ sở các văn bản hiện hành; khiếu nại Văn bản số 2137/UBND-PLĐTBXH ngày 14/11/2019 và Văn bản số 2319/UBND-PLĐTBXH ngày 11/12/2019 về việc trả lời công dân của UBND quận Hải Châu đã áp dụng điều, khoản văn bản pháp luật không đúng dẫn đến vi phạm quyền lợi hợp pháp của gia đình người có công với cách mạng về cải thiện nhà ở. Qua xác minh, UBND quận ban hành Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 23/3/2020, chấp nhận khiếu nại của ông Nguyễn Sơn Tường đúng một phần đối với Văn bản số 2137/UBND-PLĐTBXH ngày 14/11/2019 của UBND quận Hải Châu đã áp dụng điểm c, khoản 2, Điều 1 Quyết định 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 118-TTg ngày ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở chưa chính xác, không liên quan đến việc đề nghị xem xét miễn giảm tiền sử dụng đất của ông. Việc áp dụng sai lệch văn bản này không ảnh hưởng đến việc đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất của ông. Văn bản đã căn cứ khoản 4, Điều 10 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất để trả lời đối với trường hợp của ông là đúng quy định. Do vậy UBND quận không cần thiết phải điều chỉnh, thu hồi văn bản này.

Không chấp nhận khiếu nại Văn bản số 2319/UBND-PLĐTBXH ngày 11/12/2019 của UBND quận Hải Châu. Việc Văn bản viện dẫn khoản 1, Điều 1 Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm mục đích hướng dẫn ông được hỗ trợ theo khoản 2, Điều 2 Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg khi ông có đủ điều kiện theo quy định và có nhu cầu xin hỗ trợ. Do vậy việc ông khiếu nại văn bản này là không có cơ sở.

- Đơn khiếu nại của bà Lê Thư Hiền, địa chỉ: 41B Tạ Hiện, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Khiếu nại về việc UBND quận Hải Châu cấp Giấy phép xây dựng số 2103/GPXD ngày 06/12/2019 cho ông Hoàng Nguyên Minh, tại địa chỉ 41 Tạ Hiện, phường Hòa Cường Bắc và khiếu nại Công văn số 22/UBND-PQLĐT ngày 08/01/2020 của UBND quận Hải Châu về trả lời đơn kiến nghị của bà không đúng theo quy định của pháp luật.

UBND quận ban hành Quyết định số 1254/QĐ-UBND, không chấp nhận khiếu nại của bà Lê Thư Hiền đối với Giấy phép xây dựng số 2103/GPXD ngày 06/12/2019; giữ nguyên Giấy phép xây dựng số 2103/GPXD ngày 06/12/2019 của UBND quận Hải Châu cấp cho ông Hoàng Nguyên Minh, địa chỉ 41 Tạ Hiện, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thu hồi Văn bản số 22/UBND-PQLĐT ngày 08/01/2020 của UBND quận Hải Châu về việc trả lời đơn kiến nghị của bà Lê Thư Hiền và Giấy phép xây dựng 33/GPXD ngày 10/01/2020 cấp cho ông Hoàng Nguyên Minh và bà Lê Thị Mai Hương (đã chết); đồng thời yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm công chức lãnh đạo, công chức tham mưu của phòng Quản lý đô thị quận đã tham mưu ban hành Giấy phép xây dựng (cấp cho người đã chết); xử lý giải quyết đơn của công dân không đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo dẫn đến công dân khiếu kiện.

- UBND quận nhận được đơn khiếu nại của ông Trần Viết Tâm Phương; địa chỉ: Tổ 63 (đối diện số 15 đường Hưng Hóa 3), phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Qua xác minh khiếu nại, UBND quận ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu không chấp nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Trần Viết Tâm Phương khiếu nại nội dung tại cuộc họp ngày 21/5/2020 của UBND quận Hải Châu về giải quyết đơn của ông không đầy đủ thành phần tham dự, không ghi đầy đủ ý kiến, kiến nghị và giấy tờ chứng cứ ông cung cấp và khiếu nại Công văn số 911/UBND-PTNMT ngày 05/6/2020 của UBND quận đã không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích 750m2 và khu đất 1.550m2 tại tổ 63 (tổ 121 cũ), phường Hòa Cường Nam cho bà NguyễnThị An (đã chết) được thừa kế từ ông Trần Nghẹ theo các giấy tờ, chứng cứ ông cung cấp cho phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hải Châu.

- Đơn của ông Huỳnh Đình Hiểu và vợ ông là bà Nguyễn Thị Lữ; địa chỉ: 305/1 Nguyễn Hoàng, tổ 2, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Khiếu nại về việc UBND quận Hải Châu cấp Giấy phép xây dựng số 949/GPXD ngày 03/8/2020 cho ông Lê Văn Hùng, tại địa chỉ K356/118 đường Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng là trái pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của gia đình ông bà.

Quyết định giải quyết khiếu nại, không chấp nhận đơn của ông Huỳnh Đình Hiểu và bà Nguyễn Thị Lữ khiếu nại Giấy phép xây dựng số 949/GPXD ngày 03/8/2020 của UBND quận Hải Châu cấp cho ông Lê Văn Hùng, địa chỉ tại K356/118 Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng là trái pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của gia đình ông bà”.

Xử lý, thu hồi Giấy phép xây dựng số 949/GPXD để điều chỉnh bổ sung nhưng phải đảm bảo các quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 79 Luật Xây dựng năm 2014 về yêu cầu đối với thiết kế xây dựng và phải đảm bảo đúng Quy trình cấp, Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 102 của Luật Xây dựng năm 2014; trong đó lưu ý: Công trình nhà ở của ông Lê Văn Hùng không được mở thêm cửa phụ bên hông đi ra kiệt 305/1 Nguyễn Hoàng.

d) Tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn tố cáo

UBND quận nhận đơn tố cáo của công dân, kết quả giải quyết đã ban hành 01 kết luận nội dung tố cáo sai, cụ thể:

 Đơn tố cáo ông Nguyễn Hữu Hồng, nguyên Chủ tịch UBND phường Hòa Cường Bắc đã tắc trách trong việc giải quyết đơn xin mua đất rẻo sau khi xin di dời đất mồ mả tại K20/1 Phan Đăng Lưu từ năm 2012, làm công dân đi lại nhiều lần; đồng thời đề xuất UBND quận giao đất rẻo sau khi di dời mồ mả cho hộ ông Đăng Văn Bông và bà Nguyễn Thị Nữ là không đúng quy định, làm cho gia đình người tố cáo không mua được mảnh đất này để hợp thửa. Qua xác minh, Chủ tịch UBND quận ban hành kết luận tố cáo xác định nội dung tố cáo sai, Cụ thể: Ông Nguyễn Hữu Hồng, với chức vụ Chủ tịch UBND phường HCB đã thực hiện việc vận động thân nhân di dời 02 ngôi mộ tại K20/1 Phan Đăng Lưu theo đúng chủ trương của thành phố về việc vận động nhân dân di dời mồ mả ra khỏi địa bàn khu dân cư;  đồng thời tổ chức họp giải quyết việc chuyển quyền sử dụng đất vào ngày 27/5/2017, các con của ông Trần Phú (chết) đã thống nhất để Nhà nước giao phần đất sau khi di dời 02 ngôi mộ của gia đình họ cho hộ ông Đặng Văn Bông để hợp thửa; Như vậy, không có cơ sở để khẳng định ông Nguyễn Hữu Hồng đề xuất phương án giao đất không đúng qui định. Mặc khác, qua chứng cứ mà người tố cáo đã cung cấp thì ngày 01/6/2012 Bộ phận văn thư thuộc Văn phòng UBND quận Hải Châu đã nhận đơn xin mua đất rẻo của ông Nguyễn Tri và UBND quận đã có nhiều văn bản trả lời: Công văn số 1373/UBND-VP ngày 25/11/2013 v/v trả lời đơn cho các hộ dân xin chuyển nhượng đất mồ mả đã di dời, trong đó có hộ ông Nguyễn Tri; Công văn số 1530/UBND-PTNMT ngày 14/9/2017 v/v trả lời đơn xin mua đất sau di dời mồ mả của ông Nguyễn Tri; Công văn số 105/UBND-PTNMT ngày 23/01/2018 v/v trả lời đơn của bà Trần Thị Lan; Công văn số 2381/UBND-PTNMT ngày 20/12/2019 về việc xử lý đơn kiến nghị của bà Trần Thị Lan. Như vậy, không có cơ sở để khẳng định ông Nguyễn Hữu Hồng với chức vụ Chủ tịch UBND phường Hòa Cường Bắc làm việc tắc trách, để công dân đi lại nhiều lần trong việc giải quyết đơn xin mua đất sau khi di dời mồ mả.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Thực hiện Kế hoạch số 1126/KH-UBND ngày 12/02/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch số 501/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, UBND quận ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 06/02/2020 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2020. Kế hoạch đã được triển khai đến các đơn vị thực hiện.

           - Ngoài ra, thực hiện Công văn số 789-CV/QU ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Quận ủy Hải Châu, Thanh tra quận đã tham mưu UBND quận Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/01/2016 của Thành ủy ĐN về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí và tiêu cực; Báo cáo về việc tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 theo Kế hoạch số 3609/KH-UBND ngày 04/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng; Báo cáo công tác PCTN từ ngày 01/8/2019 đến ngày 31/7/2020 phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV  theo Văn bản số 425/TTTP-TTPCTN ngày 23/7/2020 của Thanh tra thành phố.

4. Công tác truyên truyền pháp luật

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án: “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch số 7217/KH-UBND ngày 23/10/2019 của UBND thành phố về “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 13/11/2019.

Trong quý I/2020 UBND quận đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến cho lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức làm việc tại các phòng ngành, đoàn thể, các phường thuộc quận, hội nghị có 270 người tham dự.

          II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2021

  1. Công tác thanh tra

Giao Thanh tra quận triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch công tác năm; thanh tra đột xuất khi phát hiện cá nhân, đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ khác.

2. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Thực hiện nghiêm túc pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tuần, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền của UBND quận; tổng hợp báo cáo tình hình và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng trên địa bàn quận (nếu có) theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Xây dựng Kế hoạch PCTN năm 2021 theo chỉ đạo của UBND thành phố; triển khai kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 tại đơn vị;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; nội dung của Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực Chỉ thị Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị 05-CT/TU ngày 05/01/2016 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Tiếp tục tổ chức triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” theo Kế hoạch số 7217/KH-UBND ngày 23/10/2019 của UBND thành phố; Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 13/11/2019 của UBND quận đến các đơn vị trực thuộc.

Trên đây là Báo cáo công tác thanh tra năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND quận Hải Châu./.


Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Quản lý video Quản lý video

Bản đồ Bản đồ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

2 2 1 9 8 6 4 2
Hôm nay: 1.361
Hôm qua: 4.652
Tuần này: 8.241
Tháng này: 62.811
Tổng cộng: 22.198.642

UBND QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 270 Trần Phú -Q.Hải Châu- TP.Đà Nẵng

Điện thoại: (84236) 3827970 - 3561188 - Fax: ( 84236) 3872774

Email: quanhaichau@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Bà Phan Thị Thắng Lợi - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu

 

Đăng nhập