Thông báo về thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Hải Châu, năm học 2018-2019
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 27/06/2018 Lượt xem: 10740

Thực hiện Quyết định số 450/QĐ-SNV ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Hải Châu, năm học 2018-2019.

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thông báo Kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Hải Châu, năm học 2018-2019 như sau:

1. Đối tượng

- Đối tượng 1: Các đối tượng có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng thì phải có  trình độ Đại học trở lên; có điều kiện về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học (sau đây gọi chung là điều kiện về văn bằng, chứng chỉ) đảm bảo theo quy định về chức danh nghề nghiệp của vị trí đăng ký tuyển dụng do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành, cụ thể:

+ Bậc mầm non: Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên;

+ Bậc tiểu học: Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học trở lên hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

+ Bậc trung học cơ sở: Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở (chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phải phù hợp bộ môn đăng ký dự tuyển tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2014 theo Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Đối tượng 2: Các đối tượng không có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng thì ngoài việc phải đáp ứng điều kiện về văn bẳng, chứng chỉ theo quy định về chức danh nghề nghiệp của vị trí đăng ký dự tuyển, phải tốt nghiệp đại học loại giỏi.

2. Điều kiện đăng ký thi tuyển

a) Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

- Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường Trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Hải Châu:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở (chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phải phù hợp bộ môn đăng ký dự tuyển tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2014 theo Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Đối với người dự tuyển vào vị trí giáo viên Tiếng Anh thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên Tổng phụ trách Đội nếu tốt nghiệp đại học sư phạm ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đội.

- Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học công lập trên địa bàn quận Hải Châu:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm giáo dục tiểu học trở lên hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Đối với người dự tuyển vào vị trí giáo viên Tiếng Anh thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên Tổng phụ trách Đội nếu tốt nghiệp đại học sư phạm ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đội.

- Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường Mầm non công lập trên địa bàn quận Hải Châu:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Nhu cầu tuyển dụng

- Mầm non           : 45 giáo viên mầm non hạng IV;

- Tiểu học             : 40 giáo viên tiểu học hạng IV;

- Trung học cơ sở  : 53 giáo viên trung học cơ sở hạng III.

Cụ thể:

 

 

Bậc học

 

 

Tổng

Nhu cầu tuyển dụng

Mầm non

Văn hóa

Tiếng Anh

Tin học

Thể dục

Tổng phụ trách Đội

Hóa

Lịch sử

Ngữ văn

Sinh vật

Toán

Vật lý

Ghi chú

Mầm non

45

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu học

40

 

25

04

02

06

03

 

 

 

 

 

 

 

THCS

53

 

 

12

 

04

 

 

02

04

03

04

05

12

07

 

Tổng

138

45

25

16

06

06

05

04

03

04

05

12

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua thi tuyển

5. Thủ tục hồ sơ: Hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức bao gồm:    (Tải mẫu đơn và lý lịch)

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhậntheo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

e) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng);

g) 01 (một) bì thư có ghi tên người nhận, địa chỉ và dán tem;

Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22x32cm, ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, số điện thoại liên hệ

a) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận Hải Châu. Số 270, đường Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

b) Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày 27/6/2018 đến hết ngày 24/7/2018.

c) Số điện thoại liên hệ: 0236.3837065 (Phòng Nội vụ) - 0236.3561188 (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận).

7. Nội dung và hình thức thi

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung và thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Việc thi tin học văn phòng và ngoại ngữ đối với người dự thi tuyển viên chức thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm.

- Thi kiến thức chung: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

- Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thông qua hình thức thi viết hoặc trắc nghiệm và thi thực hành. Hình thức và nội dung thi cụ thể sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo trên trang thông tin điện tử của UBND quận.

- Thi tiếng Anh: Thi viết theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

- Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm trên giấy theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

8. Điều kiện miễn môn ngoại ngữ, tin học

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng quy định.

b) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

c) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

9. Thời gian và địa điểm thi: UBND quận sẽ thông báo sau

10. Lệ phí thi tuyển viên chức: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TTLT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức: 400.000đ/01 hồ sơ dự tuyển.

Trên đây là thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Hải Châu, năm học 2018-2019./.

Chuyên mục, tin tức liên quan: