Về việc tiếp nhận giáo viên trong thành phố về công tác tại đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Hải Châu, năm 2018
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 29/06/2018 Lượt xem: 852

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý;

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thông báo về việc tiếp nhận giáo viên trong thành phố Đà Nẵng về công tác tại đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Hải Châu năm 2018, như sau:

I. ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN

Công chức, viên chức tiếp nhận về công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Hải Châu phải đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

1. Đã có thời gian công tác ở vị trí việc làm phù hợp với vị trí việc làm tại nơi chuyển đến ít nhất từ 05 năm trở lên đối với nam, 03 năm trở lên đối với nữ (tính từ thời điểm có Quyết định tuyển dụng, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền).

2. Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học, có ngành học phù hợp với vị trí việc làm; có văn bằng và chứng chỉ phù hợp với tiêu cuẩn hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại vị trí việc làm cần tiếp nhận.

3. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, có tuổi đời không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ; các trường hợp vượt tuổi phải được Chủ tịch UBND thành phố đồng ý nhưng tối thiểu phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 05 năm trước khi đến tuổi nghỉ hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội).

4. Có phẩm chất đạo đức tốt; có 03 năm liên tục gần nhất được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt hoặc xuất sắc các nhiệm vụ được giao (theo phiếu đánh giá công chức, viên chức hàng năm.

5. Không thuộc diện đang thi hành kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đanh bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. QUY TRÌNH, THỦ TỤC HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN TIẾP NHẬN

1. Quy trình tiếp nhận

a) Sau khi tiếp nhận, căn cứ vào số lượng hồ sơ và chỉ tiêu số lượng người làm việc chưa sử dụng, UBND quận xem xét, chọn hồ sơ các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có văn bản thông báo đến công chức, viên chức chuyển toàn bộ hồ sơ, lý lịch gốc được niêm phong kèm theo quyết định chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền về UBND quận để kiểm tra, đối chiếu, ban hành quyết định tiếp nhận và bố trí công tác theo quy định;

b) Căn cứ quyết định tiếp nhận và phân công công tác, các trường học ký kết hợp đồng làm việc với người được tiếp nhận.

2. Thủ tục hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ 01 bộ, gồm thành phần hồ sơ cụ thể như sau:

a) Đơn đề nghị chuyển công tác (có ý kiến đồng ý của cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng công chức, viên chức);

b) Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức (theo phân cấp quản lý của địa phương cấp tỉnh);

c) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị (mẫu sơ yếu lý lịch 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc nội dung như mẫu 2c) trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

d) Bản sao: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức, Quyết định lương hiện hưởng; 

đ) Bản sao hợp lệ các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp;

e) Bản sao Phiếu đánh giá, phân loại công chức, viên chức (03 năm liên tục gần nhất so với thời điểm nộp hồ sơ);

g) Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên hai năm liên tục gần nhất (chỉ áp dụng đối với viên chức ngành giáo dục);

h) Phiếu khám sức khoẻ của Bệnh viện cấp quận, huyện trở lên (có giá trị trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp);

i) Các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên (nếu có);

k) Bản sao Sổ Bảo hiểm xã hội;

Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 X 32 cm ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).

Đối với những hồ sơ không thực hiện đúng quy định nêu trên UBND quận Hải Châu sẽ không xem xét và trả lại hồ sơ.

3. Về thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 29 tháng 6 năm 2018 đến hết ngày 12 tháng 7 năm 2018.

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận Hải Châu. Số 270, đường Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Trên đây là thông báo tiếp nhận giáo viên trong thành phố và công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2018 của UBND quận Hải Châu./.

Chuyên mục, tin tức liên quan: