Công tác thanh tra quý I năm 2016
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/03/2016 Lượt xem: 7

Công tác thanh tra: Thanh tra quận tổ chức giao ban tổng kết công tác thanh tra. Nội dung đánh giá hoạt động công tác thanh tra năm 2015

Công tác thanh tra: Thanh tra quận tổ chức giao ban tổng kết công tác thanh tra. Nội dung đánh giá hoạt động công tác thanh tra năm 2015, thông báo kế hoạch thanh tra năm 2016; hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư theo đúng quy trình tại Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theoThông tư số 07/2014/ TT-TTCP ngày 31/10/2014; thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ. Hội nghị có 31 người là thủ trưởng, cán bộ tham mưu công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các phòng liên quan, 13 phường tham dự. Ngày 25/02/2016 UBND quận ban hành Văn bản số 194/UBND-TTr về triển khai nội dung Văn bản số 362/UBND-NCPC của UBND thành phố, trong đó có nội dung “Tập trung thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng” và hướng dẫn đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo Văn bản số 1176/UBND-TTr Ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch UBND quận hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:Trong quý I năm 2016, các cơ quan hành chính thuộc quận đã tiếp 92 lượt công dân, trong đó: lãnh đạo UBND quận tiếp định kỳ 2 lượt người; các phòng ngành tiếp 13 lượt và UBND các phường tiếp 77 lượt người. Tiếp nhận 41 đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo, trong đó: các phòng chuyên môn thuộc quận tiếp nhận 2 đơn, UBND các phường tiếp nhận 39 đơn. Kết quả đã xem xét xử lý, giải quyết 39/41, còn 2 đơn các đơn vị đang xem xét giải quyết theo quy định. (các phòng giải quyết 2/2 đơn; các phường giải quyết 37/39 đơn.) Ngày 18 tháng 01 năm 2016, UBND quận Hải Châu đã nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Diệu Hiền địa chỉ 101 Huỳnh Thúc Kháng, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, khiếu nại Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2015 của UBND quận Hải Châu về việc “thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh” của bà. UBND quận ra Thông báo thụ lý giải quyết đơn khiếu nại lần đầu và giao nhiệm vụ cho Thanh tra quận xác minh nội dung khiếu nại theo quy định. Công tác phòng, chống tham nhũng:Thực hiện các văn bản về việc triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015, UBND quận đã thực hiện kê khai tại 89 đơn vị trực thuộc, tổng hợp danh sách 519 người thuộc đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai, tự kê khai. Trong đó, những người có nghĩa vụ kê khai thuộc Thành ủy quản lý 13 người; những người kê khai thuộc Quận uỷ quản lý 161 người và UBND quận quản lý 345 người. UBND quận đã thực hiện việc kê khai, người kê khai đã nộp bản tự kê khai và lưu giữ bản kê khai theo đúng quy định. Việc kê khai, công khai bản kê khai minh bạch tài sản, thu nhập được thực hiện đúng quy định. Thực hiện Công văn số 97/TTTP-PCTH ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Bính Thân năm 2016, tại quận Hải Châu qua tổng hợp theo dõi các đơn vị đều nghiêm túc chấp hành Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Đến nay chưa phát hiện đơn vị nào sử dụng tiền, tài sản có nguồn gốc nhà nước để làm quà tặng; chưa có cá nhân, tổ chức nào nhận và nộp lại quà tặng không đúng quy định. Ngoài ra, căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 1075/KH-UBND ngày 16/02/2016 của UBND thành phố về công tác phòng chống tham nhũng năm 2016, UBND quận ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 25/02/2016 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2016 và đã triển khai đến 28 phòng, ngành và đoàn thể thuộc quận.

/. Nguồn tin từ Thanh tra quận

Chuyên mục, tin tức liên quan: