KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2016 CỦA THANH TRA QUẬN
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 01/04/2016 Lượt xem: 14

Thực hiện Công văn số 818/TTTP-VP ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2016

Thực hiện Công văn số 818/TTTP-VP ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2016; Thanh tra quận xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2016 và được Chủ tịch UBND quận phê duyệt kế hoạch tại Quyết định số 11350/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015. Theo đó, năm 2016 Thanh tra quận tiến hành 07 cuộc thanh tra, trong đó: - Tiến hành 02 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính ngân sách tại 2 đơn vị: Trường Mầm non Bình Minh (dự kiến tháng 4/2016); Phường Thanh Bình (tháng 6/2016). Niên độ thanh tra năm 2015. - Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại 5 đơn vị trong quý III năm 2016 (Phòng Y tế, phường Hải Châu II, phường Hòa Cường Nam, phường Bình Hiên, phường Hòa Thuận Tây). Niên độ thanh tra: năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016. Theo chỉ đạo của Thanh tra thành phố Đà Nẵng, từ năm 2016 trở về sau Thanh tra quận sẽ xây dựng kế hoạch tập trung thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại các phòng, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc quận. Ngoài ra trong năm 2016 Thanh tra quận phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra liên ngành một số lĩnh vực theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận./. Tin nguồn từ Thanh tra quận                                                                     
Chuyên mục, tin tức liên quan: