Thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc UBND quận Hải Châu năm 2018
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 04/07/2018 Lượt xem: 1584

Thực hiện Quyết định số 9988/QĐ-UBND ngày  04 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Hải Châu về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc UBND quận Hải Châu năm 2018.

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thông báo Kế hoạch thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc UBND quận Hải Châu năm 2018 như sau:

1. Đối tượng

Người đăng ký thi tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc UBND quận Hải Châu phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 của Thông báo này.

2. Điều kiện đăng ký thi tuyển

a) Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký thi tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Những người sau đây không được đăng ký thi tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

- Có trình độ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng viên chức kèm theo).

- Có thời gian công tác từ đủ 01(một) năm trở lên (tham gia bảo hiểm xã hội) tính đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển, phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, trong thời gian đó được cơ quan, đơn vị sử dụng nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Nhu cầu thi tuyển:  15 người (file pdf), trong đó:

a) Quản lý Chợ mới Hòa Thuận: 03 người

- Chuyên viên (01.003)            : 02 người;

- Kế toán viên (06.031)           : 01 người.

b) Ban Quản lý Chợ Nguyễn Tri Phương: 03 người

- Chuyên viên (01.003)            : 02 người;

- Kế toán viên cao đẳng (06a.031): 01 người.

c) Ban Quản lý Công trình Xây dựng cơ bản: 09 người

- Kỹ sư hạng III (V.05.02.07)  : 07 người

- Cán sự (01.004)                    : 01 người

- Kế toán viên (06.031)            : 01 người

4. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua thi tuyển

5. Thủ tục hồ sơ: Hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức bao gồm: (Tải mẫu đơn và lý lịch tại đây)

a) Đơn đăng ký thi tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

b) Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển;

c) Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dược công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe, trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển;

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

e) Bản nhận xét đánh giá quá trình công tác, kết quả việc làm của cơ quan, đơn vị sử dụng;

g) Bản sao hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

h) 02 (hai) ảnh 3 x 4 và 01 (một) bì thư có ghi tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và dán tem.

Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 x 32cm, mặt ngoài dán “HỒ SƠ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018”, có họ, tên người dự thi và thống kê đầy đủ các loại giấy tờ bên trong hồ sơ.

(Mẫu đơn đăng ký dự thi, sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website của quận Hải Châu: haichau.danang.gov.vn).

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, số điện thoại liên hệ

a) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ quận Hải Châu, số 270, đường Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

b) Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày 05/7/2018 đến hết ngày 01/8/2018.

c) Số điện thoại liên hệ: 0236.3837065 (Phòng Nội vụ) - 0236.3561188 (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận).

7. Nội dung và hình thức thi

a) Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung và thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Việc thi tin học văn phòng và ngoại ngữ đối với người dự thi tuyển viên chức thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm.

b) Thi kiến thức chung

- Thi viết, thời gian làm bài 120 phút;

- Nội dung thi: Các nội dung liên quan về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

c) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

- Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút;

- Thi thực hành, thời gian không quá 20 phút/1 người;

- Nội dung thi: Theo yêu cầu của vị trí việc làm.

d) Thi ngoại ngữ

- Thi viết, thời gian 60 phút;

- Nội dung thi: Thi tiếng Anh theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

đ) Thi tin học

- Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút;

- Nội dung thi: Tin học văn phòng.

8. Điều kiện miễn môn ngoại ngữ, tin học

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

a) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn tin học trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

9. Thời gian và địa điểm thi: UBND quận sẽ thông báo sau

10. Lệ phí thi tuyển viên chức: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TTLT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức: 500.000đ/01 hồ sơ dự tuyển.

Trên đây là thông báo thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc UBND quận Hải Châu năm 2018./.

Chuyên mục, tin tức liên quan: