Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2016
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 30/06/2016 Lượt xem: 7

Công tác thanh tra: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra quận tiến hành cuộc thanh tra việc quản lý tài chính ngân sách tại trường Mầm non Bình Minh. Hiện nay Đoàn Thanh tra đang báo cáo và dự thảo kết luận thanh tra.

       Công tác thanh tra: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra quận tiến hành cuộc thanh tra việc quản lý tài chính ngân sách tại trường Mầm non Bình Minh. Hiện nay Đoàn Thanh tra đang báo cáo và dự thảo kết luận thanh tra.      

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 6 tháng đầu năm 2016, các cơ quan hành chính thuộc quận đã tiếp 245 lượt công dân, trong đó: Lãnh đạo UBND quận tiếp định kỳ 03 lượt người; Ban tiếp công dân tiếp 06 lượt người; các phòng ngành tiếp 26 lượt và UBND các phường tiếp 210 lượt người. -Tiếp nhận 122 đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo, trong đó: các phòng chuyên môn thuộc quận tiếp nhận 08 đơn, UBND các phường tiếp nhận 114 đơn. Kết quả đã xem xét xử lý, giải quyết 113/122 theo quy định.(các phòng giải quyết 8/8 đơn; các phường giải quyết 105/114 đơn). Còn 09 đơn các phường đang xem xét giải quyết theo quy định. -Tiếp nhận và giải quyết đơn 01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền. Qua kết quả giải quyết 01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo trong đó: ban hành 01 quyết định giải quyết khiếu nại; 01 kết luận nội dung tố cáo. Tỷ lệ khiếu nại đúng chiếm tỉ lệ 100% (1/1 đơn); tố cáo có đúng, có sai chiếm 100% (1/1 đơn).      

Công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo Đề án 1.1133: Thanh tra quận đã tổ chức tuyên truyền tại 04 phường còn lại được thực hiện trong giai đoạn 2 của Đề án 1-1133 (Phường Hòa Thuận Đông, Hòa Thuận Tây, Phước Ninh, Hòa Cường Bắc) Tài liệu in gồm 6.400 tờ gấp để phát đến tận tay người dân được tuyên truyền; mời báo cáo viên là lãnh đạo Thanh tra thành phố truyền đạt nội dung tuyên truyền. Đến nay đã tổ chức tuyên truyền xong tại 04 phường theo kế hoạch. Tổng số lượt người tham dự là 910 người. Như vậy từ khi thực hiện Đề án 1-1133 đến ngày 15/6/2016 tại quận Hải Châu đã thực hiện 16 buổi hội nghị tuyên truyền, in phát 20.425 tờ gấp, số lượt người tham dự là 3.031 người (trong đó 01 buổi hội nghị tuyên truyền tại UBND quận có 170 người; 15 buổi tại 13 phường có 2.861 người tham dự).        

Công tác phòng, chống tham nhũng: Căn cứ Kế hoạch của UBND thành phố, UBND quận ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 25/02/2016 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2016 và đã triển khai đến 47 phòng, ngành và đoàn thể thuộc quận; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tập trung công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại đơn vị

./.  Thanh tra quận

Chuyên mục, tin tức liên quan: