Công tác thanh tra tháng 7 năm 2016
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 15/07/2016 Lượt xem: 6

Công tác tiếp công dân:Tháng 7/2016 các cơ quan hành chính trực thuộc quận đã tiếp 25 lượt công dân

Công tác tiếp công dân:Tháng 7/2016 các cơ quan hành chính trực thuộc quận đã tiếp 25 lượt công dân, trong đó: Lãnh đạo UBND quận tiếp định kỳ 01 lượt người, Ban Tiếp công dân tiếp 02 lượt người, các phòng ngành tiếp 04 lượt người, UBND các phường tiếp 18 lượt người.   Giải quyết đơn khiếu nại: Tiếp nhận đơn ông Hồ Ngọc Tân, địa chỉ thường trú K404/10 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng khiếu nại hành vi hành chính của Tổ Kiểm tra việc treo biển hiệu tại địa chỉ kinh doanh 98A Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu I theo Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2016 của UBND quận Hải Châu. UBND quận đã thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại và giao Thanh tra quận tổ chức việc kiểm tra, xác minh, tham mưu ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật. Giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh: Các đơn vị thuộc quận tiếp nhận 13 đơn. Kết quả các phòng, UBND các phường đã kiểm tra, xử lý và giải quyết 11/13 đơn kiến nghị phản ánh của công dân theo đúng trình tự thủ tục và thời gian quy định (các phòng 4/4 đơn; các phường 7/9 đơn).  Công tác tổng kết việc thực hiện Đề án 1-1133: Ngày 01/7/2016, Thanh tra quận tham mưu cho UBND quận Hải Châu tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013- 2016” – Gọi tắt là Đề án 1-1133. Hội nghị có 95 đại biểu là các ông bà đại diện Thanh tra thành phố, Quận ủy Hải Châu, các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND quận, các hội đoàn thể, các phòng ngành; Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các phường thuộc quận tham dự. Trong 03 năm thực hiện Đề án 1-1133 (từ 12/2013 - 15/6/2016) tại quận Hải Châu đã thực hiện 16 buổi hội nghị tuyên truyền, in phát 20.425 tờ gấp, số lượt người tham dự là 3.031 người. Tổng kinh phí được duyệt để thực hiện Đề án là 45.000.000đ. Đề án 1-1133 tại quận Hải Châu đã hoàn thành đúng tiến độ, đạt yêu cầu, chất lượng theo kế hoạch đề ra. Công tác thanh tra:Thanh tra quận phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành thanh tra công tác tuyển sinh của các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Hải Châu năm học 2016-2017 theo Nghị quyết 53/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND thành phố Đà Nẵng; tham gia thành viên Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, BHXH của các doanh nghiệp; tiến hành thanh tra tài chính ngân sách tại phường Thanh Bình theo kế hoạch công tác năm đã được phê duyệt./.                                                   Tin nguồn từ Thanh tra quận
Chuyên mục, tin tức liên quan: