Đà Nẵng: Ban hành Quy chế xét chọn Doanh nghiệp Đà Nẵng tiêu biểu nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành phố Đà Nẵng trực thuộc TW.
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 11/11/2016 Lượt xem: 12

Ngày 04/11/2016, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế xét chọn “Doanh nghiệp Đà Nẵng tiêu biểu” nhân kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Việc xét, chọn “Doanh nghiệp Đà Nẵng tiêu biểu” phải bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, bỏ phiếu kín của Hội đồng xét tặng và tuân thủ các quy định của Quy chế

 

     Ngày 04/11/2016, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế xét chọn “Doanh nghiệp Đà Nẵng tiêu biểu” nhân kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.

     1. Tiêu chuẩn: Doanh nghiệp được xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Đà Nẵng tiêu biểu” Có tăng trưởng cao và bền vững trên các tiêu chí cơ bản như:

     a) Doanh thu, tổng vốn và tài sản, tổng số lao động, lợi nhuận, nộp ngân sách thành phố. Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế.

     b) Thực hiện tốt chính sách đối với người lao động (tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, vệ sinh an toàn lao động), tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động trong doanh nghiệp.

     c) Có đóng góp lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường.

     2. Tiêu chí

    Doanh nghiệp đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ được xem xét thành tích trong năm 2013, 2014, 2015 dựa trên các tiêu chí sau:

     a) Hiệu quả kinh doanh,

     b) Nghĩa vụ tài chính.

     c) Chính sách đối với người lao động.

     d) Ứng dụng khoa học công nghệ.

     đ) Trách nhiệm xã hội.

     e) Thành tích khen thưởng.

     3. Nguyên tắc, điều kiện xét tặng danh hiệu

Việc xét, chọn “Doanh nghiệp Đà Nẵng tiêu biểu” phải bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, bỏ phiếu kín của Hội đồng xét tặng và tuân thủ các quy định của Quy chế này.

     a) Các sở, ban, ngành, UBND quận huyện, hội, hiệp hội doanh nghiệp xét và đề nghị xét chọn doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

     b) Các cơ quan báo, đài thành phố phát hiện, giới thiệu và đề nghị xét, chọn các doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Không xét tặng danh hiệu này đối với doanh nghiệp:

     - Vi phạm pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu, bảo vệ môi trường, sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm, …

     - Chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, thuế và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tính đến hết tháng 9/2016.

     - Để xảy ra tai nạn lao động; cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản; bãi công, đình công; mất đoàn kết; khiếu kiện tập thể.

     - Hiện có liên quan đến khiếu nại, tố cáo, truy tố hình sự, là bị đơn trong các tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, công đoàn.

     - Không trung thực trong quá trình báo cáo, chấm điểm đề nghị khen thưởng. Hồ sơ không đầy đủ, gửi hồ sơ không đúng hạn.

     4. Thời gian tiến hành:

     a) Trước ngày 15/11/2016 các đơn vị, địa phương gửi hồ sơ về Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng xét tặng).

      b) Từ ngày 17/11 đến ngày 27/11 năm 2016: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ; tổng hợp danh sách doanh nghiệp đáp ứng nguyên tắc, điều kiện xét khen thưởng để công khai lấy ý kiến trên Trang thông tin điện tử Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, Trang thông tin điện tử Thành ủy, Cổng thông tin điện tử thành phố và các cơ quan báo, đài thành phố.

     c) Ngày 29/11/2016: Hội đồng xét tặng tổ chức họp xem xét, bình chọn và có văn bản trình xin ý kiến UBND thành phố.

     b) Trước ngày 06 /12 /2016: UBND thành phố có văn bản xin ý kiến Thường trực Thành ủy về danh sách các doanh nghiệp được xét chọn tặng danh hiệu.

     d) Sau khi có ý kiến của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ lập thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND thành phố quyết định tặng danh hiệu.

     Đợt bình chọn đợt này là hình thức biểu dương, tôn vinh của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đối với 20 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng từ năm 1997 đến nay nhân kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.

 

 

                     Phòng Nội vụ quận.

Chuyên mục, tin tức liên quan: