Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2017-2018
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 07/06/2017 Lượt xem: 4803

Thực hiện Quyết định số 763/QĐ-SNV ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng năm học 2017-2018.

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2017-2018 như sau:

1. Đối tượng

- Đối tượng 1: Các đối tượng đang hợp đồng lao động là giáo viên giảng dạy tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có trình độ Đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp vị trí việc làm cần tuyển theo quy định, cụ thể:

+ Bậc tiểu học: Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học trở lên;

+ Bậc trung học cơ sở: Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở (chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phải phù hợp bộ môn đăng ký dự tuyển tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2014 theo Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Đối tượng 2: Các đối tượng có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng thì phải có trình độ đại học sư phạm hoặc đại học trở lên (tùy theo bậc học đăng ký dự tuyển), có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển theo quy định, cụ thể:

+ Bậc tiểu học: Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học trở lên;

+ Bậc trung học cơ sở: Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở (chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phải phù hợp bộ môn đăng ký dự tuyển tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2014 theo Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Đối tượng 3: Các đối tượng không có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng thì phải có trình độ thạc sĩ trở lên, đồng thời phải tốt nghiệp đại học sư phạm loại giỏi hoặc xuất sắc, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

2. Điều kiện đăng ký thi tuyển

a) Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

- Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường Trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Hải Châu:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở (chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phải phù hợp bộ môn đăng ký dự tuyển tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2014 theo Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

+ Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Đối với người dự tuyển môn Tiếng Anh phải có trình độ B ngoại ngữ khác (hoặc ngoại ngữ tương đương) trở lên.

- Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học công lập trên địa bàn quận Hải Châu:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

3. Nhu cầu tuyển dụng mới năm học 2017-2018: 28 người

-  Bâc Tiểu học                         : 04 người, cụ thể:

+ Giáo viên Văn hóa                : 04 người

- Bậc Trung học cơ sở              : 24 người, cụ thể:

+ Giáo viên Tiếng Anh            : 08 người

+ Giáo viên Toán                    : 06 người

+ Giáo viên Ngữ văn               : 04 người

+ Giáo viên Lịch sử                 : 02 người

+ Giáo viên Sinh học               : 04 người

4. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng thông qua thi tuyển

5. Thủ tục hồ sơ: Hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức bao gồm:  

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhậntheo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

e) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng);

 g) 01 (một) bì thư có ghi tên người nhận, địa chỉ và dán tem;

Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22x32cm, ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).

Tải đơn và lý lịch

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, số điện thoại liên hệ

a) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận Hải Châu. Số 270, đường Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

b) Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày 08/6/2017 đến hết ngày 05/7/2017.

c) Số điện thoại liên hệ: 0236.3837065 (Phòng Nội vụ) - 0236.3561188 (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận).

7. Nội dung và hình thức thi

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung và thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Việc thi tin học văn phòng và ngoại ngữ đối với người dự thi tuyển viên chức thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm.

- Thi kiến thức chung: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

- Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thông qua hình thức thi viết hoặc trắc nghiệm và thi thực hành. Hình thức và nội dung thi cụ thể sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo trên trang thông tin điện tử của UBND quận.

- Thi tiếng Anh: Thi viết theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

- Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm trên giấy theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

8. Điều kiện miễn môn ngoại ngữ, tin học

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

a) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên; có bằng tốt nghiệp đại học  chuyên ngành Toán - Tin.

9. Thời gian và địa điểm thi: UBND quận sẽ thông báo sau

10. Lệ phí thi tuyển viên chức

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TTLT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức: 500.000đ/01 hồ sơ dự tuyển.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Hải Châu năm học 2017-2018./.

 

Chuyên mục, tin tức liên quan: