Về Kỳ họp thứ tư (kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 06/06/2017 Lượt xem: 105

         Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân quận Hải Châu quyết định triệu tập Kỳ họp thứ tư (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để thông qua Tờ trình về phân loại đơn vị hành chính quân Hải Châu.

         Kỳ họp được tiến hành vào ngày 09 tháng 6 năm 2017, khai mạc lúc 08 giờ 00 tại Hội trường UBND quận Hải Châu, số 270 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

          Nay Thường trực HĐND quận Hải Châu thông báo đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể cử tri trên địa bàn quận biết./.

Chuyên mục, tin tức liên quan: