Một số điểm mới về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 15/09/2017 Lượt xem: 32

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức(sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2017/TT-BNV). Theo đó, Thông tư này có một số điểm mới như sau:

         Về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn và xếp lương đối với công chức

        Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với ngạch cán sự và nhân viên. Theo đó, tiêu chuẩn ngạch cán sự yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; ngạch nhân viên yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp trung cấp đối với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, riêng đối với nhân viên lái xe cơ quan thì phải có bằng lái xe được cơ quan có thẩm quyền cấp (khác với trước đây theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV, tiêu chuẩn ngạch cán sự yêu cầu trình độ trung cấp, cao đẳng trở lên; tiêu chuẩn ngạch nhân viên yêu cầu trình độ trung cấp nghề trở lên,trừ trường hợp là lái xe phải có bằng lái được cơ quan có thẩm quyền cấp).

         Thông tư số 05/2017/TT-BNV cũng sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện thời gian giữ ngạch công chức trong thi nâng ngạch công chức, cụ thể: "công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng); công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng)"(trước đây, theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV thì thời gian giữ ngạch công chức trong thi nâng ngạch ít hơn, cụ thể: "công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên (60 tháng), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 2 năm (24 tháng); công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc ngạch tương đương từ 5 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 3 năm").

          Đồng thời, Thông tư số 05/2017/TT-BNV cũng quy định rõ hơn về điều kiện chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án để dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và tương đương; quy định các chứng chỉ được tính là tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và chuyên viên.

          Thông tư số 05/2017/TT-BNV bổ sung hướng dẫn việc bổ nhiệm và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (nội dung này chưa được hướng dẫn trong Thông tư số 11/2014/TT-BNV). Theo đó, điểm mới so với trước đây là ngạch cán sự áp dụng công chức loại A0; ngạch nhân viên áp dụng công chức loại B. Thông tư số 05/2017/TT-BNV hướng dẫn cụ thể cách chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức đang giữ ngạch cán sự và ngạch nhân viên. Đối với các trường hợp công chức chưa có bằng cấp đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn của ngạch cán sự và ngạch nhân viên theo quy định mới tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV thì trong thời hạn 06 năm, cơ quan sử dụng công chức phải bố trí cho công chức học tập nâng cao trình độ; sau khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì được xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch cán sự và nhân viên (mới). Trường hợp được cử đi học nhưng không đạt yêu cầu thì xem xét bố trí lại công việc cho phù hợp với trình độ đào tạo hoặc thực hiện tinh giản biên chế.

        Ngoài ra, Thông tư số 05/2017/TT-BNV được áp dụng đối với viên chức làm công tác hành chính tại đơn vị sự nghiệp công lậpTheo đó, viên chức làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập được áp dụng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của các ngạch công chức chuyên ngành hành chính quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

         Về phân cấp thi nâng ngạch công chức

        Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều về thi nâng ngạch công chức, trong đó điểm mới là việc phân cấp thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương: Bộ Nội vụ thống nhất Đề án tổ chức thi nâng ngạch, quyết định đề thi và đáp án các môn thi trong thi nâng ngạch, quyết định đề thi và đáp án môn kiến thức chung trong kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, công nhận kết quả kỳ thi và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi nâng ngạch; phân cấp cho các Bộ, ngành, địa phương chủ trì tổ chức thi nâng ngạch bao gồm: xây dựng Đề án tổ chức thi gửi Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương, quyết định danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, thành lập Hội đồng thi, báo cáo Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương công nhận kết quả; giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) trong quá trình tổ chức thi.

         Thông tư số 05/2017/TT-BNV có hiệu lực thi hành kế từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

                                Phòng Nội vụ quận

Chuyên mục, tin tức liên quan: