Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 1 6 0 6 2 2
Hôm nay: 3.254
Hôm qua: 7.991
Tuần này: 51.308
Tháng này: 263.471
Tổng cộng: 17.160.622
Công tác thanh tra năm 2017
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 14/12/2017 Lượt xem: 77

        Công tác thanh tra: Trong năm 2017, Thanh tra quận tiếp tục triển khai Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 11/11/2014 của UBND quận về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Thanh tra quận tiến hành tổ chức 02 buổi hội nghị giao ban tập huấn công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh cho thủ trưởng, cán bộ tham mưu công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC, PCTN của 13 phường và các phòng ngành, đoàn thể thuộc quận; hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư theo đúng quy trình tại Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014; thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ; thực hiện Quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016, Quy trình về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ảnh theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng .

       - Thanh tra quận đã tiến hành 06/06 cuộc thanh tra theo kế hoạch (trong đó có 03 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 03 đơn vị: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Thạch Thang và  phường Thuận Phước. Kết luận thanh tra yêu cầu đơn vị sai phạm nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 41.714.600đ (phường Thạch Thang 9.434.600đ, phường Thuận Phước 14.280.000đ, phường Bình Thuận 18.000.000 đ); 03/03 cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về KN,TC, PCTN tại phòng Tư pháp, phường Nam Dương, phường Bình Thuận.

                + Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 507/QĐ-TTTP ngày 04/7/2017 của Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại UBND quận Hải Châu, Thanh tra quận đã tham mưu cho Chủ tịch UBND quận  làm việc với các đơn vị có liên quan để lấy thông tin, số liệu chuẩn bị báo cáo theo đề cương cho Đoàn thanh tra làm việc.

                + Triển khai Văn bản số 2578/VP-NC ngày 07 tháng 8 năm 2017 của UBND thành phố và Văn bản số 687/TTTP-VP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn tổng kết 03 năm thi hành Luật Tiếp công dân, đơn vị đã tham mưu cho UBND quận Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 05/10/2017. Nội dung báo cáo theo đúng đề cương hướng dẫn tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công của Thanh tra Chính phủ, thời gian báo cáo kịp thời theo quy định của Thanh tra thành phố.

           Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

          Năm 2017, các cơ quan hành chính thuộc quận đã tiếp 457  lượt công dân, trong đó: Công dân đến tiếp định kỳ 13 lượt; Ban tiếp công dân tiếp 31 lượt người; các phòng ngành tiếp 40 lượt và UBND các phường tiếp 373 lượt người.

           Tiếp nhận 354 đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo, trong đó: Các phòng chuyên môn thuộc quận tiếp nhận 53 đơn, UBND các phường tiếp nhận 301 đơn.

           Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tham mưu cho UBND quận xử lý giải quyết 03 đơn tố cáo, 01 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền. UBND quận đã ban hành 02 kết luận nội dung tố cáo, 01 Quyết định giải quyết khiếu nại; còn 01 tố cáo đang được kiểm tra xác minh.

            Các khiếu nại, tố cáo trên được xử lý, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, đúng quy trình giải quyết theo pháp luật quy định.

           UBND quận ban hành quyết định xử lý sai phạm trong giải quyết tố cáo, yêu cầu Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Công Uẩn nộp số tiền đã nhận phụ cấp ưu đãi ngành 44.671.550 đồng không đúng quy vào ngân sách nhà nước.

            Về việc rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp

          Thực hiện Công văn số 361/TTTP-VP ngày 12/5/2017 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố triển khai Công văn số 1139/VPCP-V.I ngày 28/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về “rà soát, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp”,

            Thanh tra quận phối hợp với các đơn vị kiểm tra, rà soát. Kết quả rà soát, không có đơn khiếu nại, đơn tố cáo, kiến nghị, phản ảnh đông người, phức tạp gây mất an ninh, trật tự và làm mất ổn định chính trị - xã hội thuộc thẩm quyền của quận Hải Châu.

            Công tác tuyên truyền pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo

           Thanh tra quận đã phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hải Châu tổ chức 02 buổi hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Ban thanh tra nhân dân theo Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ, đối tượng được tuyên truyền gồm Ban Thanh tra nhân dân các phòng, ngành, đơn vị, hội đoàn thể, UBND 13 phường, các trường học thuộc quận. Hội nghị có 230 người tham dự.

          Tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến nội dung của Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ảnh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012 và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản”. Các hội nghị có 300 người tham dự.

          Công tác phòng, chống tham nhũng

         - UBND quận ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 03/3/2017 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 và đã triển khai đến 32 phòng, ngành và đoàn thể thuộc quận.

          - Thực hiện Công văn số 810/TTTP-TTPCTN ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016, UBND quận ban hành văn bản số 1608/UBND-TTr ngày 10/11/2016 về việc hướng dẫn thực hiện kê khai, minh bạch tài sản năm 2016 và đã tổ chức triển khai đến 89 đơn vị, trong đó có: 32 phòng, ngành, đoàn thể, 13 phường và 44 đơn vị trường học.

           Qua công tác kê khai, đến nay UBND quận đã tổng hợp danh sách 517/517 người thuộc đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai, tự kê khai (tại 89 đơn vị). Trong đó, những người có nghĩa vụ kê khai thuộc Thành ủy quản lý là 13 người (tại 08 đơn vị); những người kê khai thuộc Quận uỷ quản lý 166 người (tại 47 đơn vị) và UBND quận quản lý 338 người. UBND quận đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc kê khai, công khai, người kê khai đã nộp bản tự kê khai và lưu giữ bản kê khai theo đúng quy định.      

           - UBND quận ban hành Văn bản số 1896/UBND-TTr ngày 14/11/2017 hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 theo Văn bản số 8880/UBND-TTTP ngày 01/11/2017 của UBND thành phố.

                                                                   Thanh tra quận

Chuyên mục, tin tức liên quan: