Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 07/06/2018 Lượt xem: 7

Thực hiện Công văn số 808/HĐND-VP ngày 17/5/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu về việc chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 8 HĐND quận Khóa IV, UBND quận báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018, cụ thể như sau:

Chuyên mục, tin tức liên quan: