Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 23/03/2018 Lượt xem: 878

Thực hiện Kế hoạch số 983/KH-UBND ngày 07 tháng 2 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/194-11/6/2018). UBND quận Hải Châu xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) trên tòan quận Hải Châu như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

b) Phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố hàng năm và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020).

c) Phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng, tôn vinh nhân rộng mô hình mới, nhân tố mới có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

d) Tăng cường các hoạt động  giao lưu, kết nối, tạo sự đoàn kết, không khí thi đua sôi nổi giữa các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; hướng thi đua về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo thi đua phải thiết thực, hiệu quả. Gắn phong trào thi đua, khen thưởng với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực thông qua việc tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/6/2016 của UBND thành phố về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) trong đó, chú trọng vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH và 03 trọng tâm được giao trong năm 2018 và những năm tiếp theo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Thành phố “ 5 không, 3 có”, “Thành phố 4 an” và nội dung chủ đề năm 2018 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” ; triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020”

        3. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình hiệu quả, nhân tố mới, các gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ

a) Tổ chức Lễ tôn vinh những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; chú trọng biểu dương, khen thưởng các đối tượng sau:

- Các tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, học tập, công tác có thành tích xuất sắc tiêu biểu đại diện cho mô hình hay, hoạt động hiệu quả, những nhân tố mới có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trong các phong trào thi đua của thành phố;

- Gương tiêu biểu về người tốt, việc tốt trong việc thực hiện Cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong tham mưu công tác tổ chức phong trào thi đua ở đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2018.

b) Phối hợp với Công an quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Mặt trận, Hội đoàn thể xây dựng phóng sự, tổ chức giới thiệu, giao lưu các điển hình tiên tiến xuất sắc là những mô hình hay, nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, các gương “Người tốt, việc tốt” trên Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, các tập san và trang thông tin điện tử của quận và trang thông tin UBND 13 phường.

Thời gian thực hiện: Cao điểm vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2018) và trước Lễ tôn vinh những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

c) Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao ở đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 11/6/2018.

2. Các phòng, ngành, Mặt trận, Hội đoàn thể, UBND 13 phường, các trường học, các cụm thi đua trên địa bàn quận

a) Trên cơ sở nội dung tổ chức thi đua và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, thủ trưởng phòng ngành, mặt trận, hội, đoàn thể, UBND 13 phường, các trường học, các cụm thi đua, tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ngay từ đầu năm 2018, với nội dung thi đua cụ thể, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với chủ đề thi đua năm 2018 “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiếp tục thực hiện chương trình 4 an của thành phố”; với Cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào do Trung ương, thành phố và địa phương phát động.

b) Tổ chức giới thiệu, biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua và trong Cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở đơn vị, địa phương (vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2018, Ngày truyền thống Thi đua yêu nước 11/6/2018 và tổng kết cuối năm 2018).

c) Khi được xét chọn đề nghị UBND quận khen và lập thủ tục đề nghị UBND thành phố khen thưởng thì các tập thể, cá nhân phải có thành tích thực sự xuất sắc tiêu biểu, được mọi người tôn vinh và cộng đồng ghi nhận.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Phòng Nội vụ quận Hải Châu có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, phòng, ngành tham mưu UBND quận tổ chức Lễ tôn vinh những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018).

b) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức giao lưu các gương điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho mô hình, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước.

c) Hướng dẫn, tổng hợp, thẩm định trình Chủ tịch UBND quận xét khen thưởng hoặc tham mưu trình UBND thành phố khen thưởng các điển hình tiên tiến xuất sắc, mô hình, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong Cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trong các phong trào thi đua yêu nước trong đợt thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước.

d) Chủ trì, phối hợp các cơ quan phòng, ngành, mặt trận Hội đoàn thể tham mưu UBND quận thực hiện các nội dung về Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018).

đ) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND quận tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

2. Các đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch này xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; thực hiện việc xét chọn, giới thiệu các điển hình tiên tiến xuất sắc, mô hình, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt; tổ chức sơ kết, tổng kết, gắn với tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và báo cáo kết quả về UBND quận .

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy chỉ đạo, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền những hoạt động của phong trào thi đua trên địa bàn quận Hải Châu nhất là trong việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phối hợp với cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận xét đề nghị khen thưởng gương “Người tốt, việc tốt” trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn vinh nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các hội, đoàn thể chính trị quận chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở xây dựng nội dung, chương trình tổ chức tuyên truyền trong hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh các hoạt động của đợt thi đua này.

5. Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Trung tâm Văn hóa Thể thao quận.

a) Hướng dẫn các đơn vị, địa phương và các cụm thi đua tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; thông tin cổ động, tuyên truyền nhằm đảm bảo tính trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

b) Tổ chức giải thi đấu các bộ môn thể thao, các tiết mục văn nghệ giao lưu chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

 Thời gian thực hiện trong tháng 5/2018 cho đến trước ngày 11/6/2018.

 6. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Hải Châu cân đối đề xuất bố trí kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm theo quy định.

Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) của quận Hải Châu. Các cơ quan đơn vị, phòng, ngành, Mặt trận, Hội đoàn thể, UBND 13 phường, các trường học, các cụm thi đua  trên địa bàn quận căn cứ để thực hiện./.

Chuyên mục, tin tức liên quan: