Thông báo về việc điều chỉnh giờ đóng cắt hệ thống điện chiếu sáng công cộng
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 04/04/2018 Lượt xem: 62

Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng thông báo về việc điều chỉnh giờ đóng cắt hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

- Thời gian đóng điện     : 18 giờ 00 phút;

- Thời gian cắt điện        : 05 giờ 30 phút sáng hôm sau.

(Thay cho thời gian đang vận hành hiện nay tại Công văn số 1932/SXD-HTKT ngày 09/3/2018 của Sở Xây dựng)

 

Chuyên mục, tin tức liên quan: