Bảng tổng hợp số liệu áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 2018
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 15/01/2019 Lượt xem: 8

Bảng tổng hợp số liệu áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 2018

Số đối tượng bị lập hồ sơ  đề nghị  áp dụng
các BPXLHC (đối tượng)

Số đối tượng bị áp dụng các BPXLHC (đối tượng)

Số NCTN bị áp dụng biện pháp thay thế xử lý
vi phạm hành chính quản lý tại gia đình (đối tượng)

Tình hình thi hành các quyết định áp dụng các BPXLHC của TAND cấp huyện (đối tượng)

Số vụ bị khiếu nại (vụ)

Số vụ bị khởi kiện (vụ) 

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Số đối tượng đang chấp hành quyết định

Số đối tượng được giảm
thời hạn chấp hành quyết định

Số đối tượng được tạm đình chỉ
chấp hành quyết định

Số đối tượng được miễn
chấp hành phần thời gian còn lại

Số đối tượng được hoãn
chấp hành quyết định

GDTXPTT

Đưa vào
TGD

Đưa vào CSGDBB

Đưa vào CSCNBB

Giới tính

Các BPXLHC

Nam

Nữ

Số đối tượng bị áp dụng biện pháp GDTXPTT theo quyết định
của Ủy ban nhân dân cấp xã 

Số đối tượng bị áp dụng các BPXLHC theo quyết định của TAND cấp huyện

Tổng số

Chia ra

Đưa vào TGD

Đưa vào CSGDBB

Đưa vào CSCNBB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

96

26

0

0

70

96

94

2

26

70

0

0

70

0

70

0

0

0

0

5

0

Chuyên mục, tin tức liên quan: