THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận, tại Hội nghị kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Hải Châu.
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 19/03/2019 Lượt xem: 4

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, đồng chí Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận, đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn quận. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, Thường trực HĐND quận, các cơ quan tham mưu giúp việc Quạn ủy, UBMTTQVN quận, các hội đoàn thể, các phòng, ngành thuộc quận, Ban quản lý các chợ, lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách công tác bảo vệ môi trường 13 phường. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận đã kết luận một số nội dung như sau:

       1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường quận

       a) Đối với công tác bảo vệ môi trường năm 2019:

       - Tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về môi trường theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ, tập trung xử lý nghiêm đối với các hành vi: vứt, xả rác thải, nước thải ra môi trường không đúng quy định của các cơ sở sản xuất kinh doanh; tập kết xà bần, giá hạ tại các công trình xây dựng quá thời gian quy định…

       - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho tổ chức, người dân về các nội dung Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019. Phát hiện và nhân rộng những mô hình hay về bảo vệ môi trường tại các khu dân cư.

        - Tham mưu cho UBND quận ban hành Phương án thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận năm 2019 và Quy trình giám sát, nghiệm thu công tác thu gom rác thải trên địa bàn quận. Hoàn thành trước ngày 15/4/2019.

        - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND quận tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án “quận Hải Châu - quận môi trường” theo Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND quận. Hoàn thành trong tháng 10/2019.

         - Tham mưu UBND quận hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND thành phố xét công nhận Quận thân thiện môi trường. Hoàn thành trong tháng 4/2019. - Yêu cầu Công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng (đơn vị thực hiện gói thầu VSMT) phải tổ chức đội thu gom phế thải xây dựng tại các công trình xây dựng (Lưu ý phải công khai số điện thoại đường dây nóng thu gom và đơn giá thu gom để người dân được biết).

         - Rà soát kiểm tra các điểm tập kết rác tạm tại các tuyến đường, khu dân cư nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, trước mắt thực hiện xóa điểm tập kết rác tạm tại tuyến đường Chi Lăng trong tháng 4/2019.

        - Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm về tiếng ồn. Tổ chức tập huấn về kỹ năng kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp gây ô nhiễm về tiếng ồn cho UBND 13 phường để triển khai thực hiện. 

       b) Đối với công tác Phân loại rác thải tại nguồn:

       - Tham mưu cho UBND quận ban hành Kế hoạch triển khai phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn quận năm 2019. Nội dung kế hoạch của quận phải bám sát các nội dung kế hoạch của thành phố để tạo sự đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện. 

       - Khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc để triển khai thực hiện phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn quận năm 2019.

       - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nội dung tuyên truyền và tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung kế hoạch đến người dân và khách du lịch.

       - Khẩn trương trang bị các phương tiện, công cụ (thùng rác nguy hại, nhãn dán, túi phân loại…) phục vụ công tác phân loại rác tại nguồn cho các đơn vị, địa phương có liên quan nhằm đảm bảo tính đồng bộ giữa công tác tuyên truyền và công tác tổ chức thực hiện.

        - Khảo sát, lập danh sách các cơ sở thu mua phế liệu đủ điều kiện thu mua rác tài nguyên tại các khu dân cư sau khi phân loại và thông báo cho các phường thực hiện.

         2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

         - Tổ chức các buổi tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho học sinh trong các trường học; chỉ đạo các trường tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường sung quanh khu vực trường học.

         - Chủ trì, phối hợp cùng phòng TNMT và các đơn vị liên quan xây dựng tài liệu tuyên truyền về phân loại rác thải tại nguồn theo từng cấp học do quận quản lý. Chỉ đạo Ban giám hiệu các trường ưu tiên dành thời gian sinh hoạt ngoại khóa để tuyên truyền về công tác phân loại rác tại nguồn cho các em học sinh của trường.

         - Tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận triển khai xây dựng „Trường học xanh” tại các trường học trên địa bàn.

         3. Giao UBND 13 phường     

         - Tập trung triển khai ngay kế hoạch bảo vệ môi trường, cử cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi và báo cáo hàng tháng, lưu đầy đủ tài liệu minh chứng kết quả thực hiện để phục vụ cho đợt đánh giá kết quả vào cuối năm.

         - Tiến hành trang bị máy đo tiếng ồn để đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các hành vi gây ô nhiễm về tiếng ồn trên địa bàn.

         - Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, trong đó chú ý xử lý các hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn và vứt rác, bao ni lông bừa bãi… Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

          - Xác định lại nguồn rác thải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành vi của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về công tác vệ sinh môi trường.

          - Làm việc với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để yêu cầu trang bị các thùng rác phân loại theo quy định phục vụ cho việc triển khai kế hoạch phân loại rác tại nguồn của quận.

          - Thông báo danh sách các cơ sở thu mua phế liệu đủ điều kiện thu mua rác tài nguyên cho các khu dân cư và yêu cầu chỉ bán cho các đơn vị thu mua có tên trong dach sách này.

          - Sử dụng nguồn lực của địa phương (ngân sách và xã hội hóa) để trang bị các phương tiện, công cụ phục vụ công tác triển khai phân loại rác tại nguồn.

          4. Đề nghị UBMTTQVN quận và các hội đoàn thể quận

           - Xây dựng chương trình phối hợp với Phòng TNMT để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn năm 2019 trên địa bàn quận. 

           - Tổ chức đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn đối với các thành viên của Hội, đoàn thể mình.

            - Xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả về bảo vệ môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn.

           Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận. Văn phòng HĐND và UBND quận thông báo để các phòng, ngành căn cứ nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Chuyên mục, tin tức liên quan: