THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu về sử dụng phần mềm quản lý đô thị và vệ sinh môi trường trên điện thoại thông minh
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 19/05/2019 Lượt xem: 3

Tại Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên quận Hải Châu ngày 17/5/2019 và Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đô thị và vệ sinh môi trường trên điện thoại thông minh ngày 18/5/2019, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận kết luận như sau:

       1. Giao thường trực Hội Liên hiệp thanh niên quận và 13 phường

       - Sử dụng phần mềm quản lý đô thị và vệ sinh môi trường mỗi ngày một tin nhắn, gửi một hình ảnh về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên điện thoại thông minh, hội liên hiệp thanh niên phường nào phản ảnh nhiều sẽ được khen thưởng.

       - Có kế hoạch xây dựng quận điện tử, trong đó các thanh niên phải hướng dẫn cho nhân dân về đăng ký tài khoản công dân diện tử để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phương hướng hoạt động năm 2019 và những năm tiếp theo.

       - Xây dựng các câu lạc bộ tập hợp thanh niên sinh hoạt hàng tuần như CLB kỹ năng của phường Thuận Phước.

       - Tham gia phân loại rác thải tại nguồn, góp quỹ an sinh xã hội tại khu dân cư. 

       - Phát động trong thanh niên quận mỗi tháng đóng góp 10.000 đồng để hỗ trợ học bổng cho các sinh viên, học sinh nghèo.

      2. Giao phòng Quản lý đô thị: tổ chức tập huấn cho lực lượng điều tra viên dân số-nhà ở về phần mềm quản lý đô thị và vệ sinh môi trường trên điện thoại thông minh.

       3. Giao phòng Nội vụ

       - Phát động thi đua trong 03 tháng kể từ ngày 01/6/2019.

       - Tham mưu UBND quận thành lập Hội đồng đánh giá thi đua và xây dựng các tiêu chí xét chọn, mức thưởng cho các đơn vị thực hiện tốt các tiêu chí đề ra.

       4. Phân công đồng chí Nguyễn Minh Huy - Phó chủ tịch UBND quận trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, phòng Nội vụ, phòng Quản lý đô thị xây dựng lịch đi kiểm tra các phòng ngành và 13 phường (kiểm tra các phòng và các phường trọng tâm trước).

       5. Giao Đội trưởng Đội kiểm tra qui tắc đô thị quận chịu trách nhiệm kiểm tra lực lượng qui tắc quận sử dụng thành thạo phần mềm, đồng thời thường xuyên có thông tin phản ảnh trên hệ thống.

       6. Các đồng chí Ủy viên UBND quận phụ trách các phường theo qui chế làm việc thường xuyên kiểm tra việc sử dụng phần mềm quản lý đô thị và vệ sinh môi trường.

       Nhận được Thông báo này, Trưởng các Phòng Ngành quận và các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND 13 phường triển khai thực hiện./.

Chuyên mục, tin tức liên quan: