Bảo hiểm xã hội quận thực hiện công tác cải cách hành chính.
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 28/02/2017 Lượt xem: 56

Trong xu hướng phát triển chung, cải cách hành chính (CCHC) luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Năm 2016, vấn đề này lại càng có ý nghĩa hơn, vì phát sinh nhiều vấn đề mới, ảnh hưởng trực tiếp và toàn diện đến hoạt động.

Trong xu hướng phát triển chung, cải cách hành chính (CCHC) luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Năm 2016, vấn đề này lại càng có ý nghĩa hơn, vì phát sinh nhiều vấn đề mới, ảnh hưởng trực tiếp và toàn diện đến hoạt động.

Để triển khai chức năng, nhiệm vụ mới của ngành Bảo hiểm xã hội trong tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung số 46/2014/QH13 và các quy định mới về cơ chế tài chính, quản lý thu, chi; trong việc áp dụng các phần mềm mới, đặc biệt là phần mềm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đến nay vẫn tiếp tục cần phải nâng cấp, điều chỉnh; thực hiện rà soát, đối chiếu, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; thực hiện giao dịch điện tử trong công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định mới.

Bên cạnh đó, BHXH thành phố phân cấp cùng lúc 110 đơn vị với trên 15 ngàn lao động, gần 19 ngàn sinh viên, dẫn đến khối lượng công việc phát sinh tăng đột biến (so với toàn thành phố, số đơn vị phục vụ thường xuyên chiếm khoảng 36%, số người cùng tham gia BHXH, BHYT chiếm 21%, số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng chiếm 36%, số lượt hồ sơ tiếp nhận, giải quyết chiếm 25%, số thu chiếm 20%, số chi chiếm 19%..., trong khi đó, biên chế chỉ chiếm 12%).

Ngoài ra, một số khó khăn lâu nay liên quan đến ý thức trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và người lao động chưa cao; đơn vị tham gia thuộc loại nhỏ và siêu nhỏ (dưới 10 lao động) chiếm 2/3; doanh nghiệp thay đổi địa chỉ và người làm chuyên trách liên tục, thậm chí không có chuyên trách…, cũng tác động không nhỏ đến quá trình tác nghiệp, phục vụ tại đơn vị.

 Thực tế như vậy, nhưng vấn đề đặt ra vẫn phải hoàn thành và hoàn thành tốt hơn các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của CCHC nói chung, cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) nói riêng, Bảo hiểm xã hội quận đã tập trung vào 2 nội dung chủ yếu để triển khai:

Một là, chủ động tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, có lộ trình cụ thể hằng tháng, quý, năm; tập trung triển khai việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính và giao dịch điện tử theo chủ trương chung của toàn Ngành: Ngay từ đầu năm, ngoài việc triển khai các văn bản chỉ đạo chung của thành phố, ngày 14/01/2016, đơn vị đã chủ động đã tham mưu cho UBND quận ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, yêu cầu tất cả các đơn vị đều phải thực hiện. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho 1.792 đơn vị (số đơn vị còn lại hướng dẫn trực tiếp); xây dựng, ban hành 02 kế hoạch về thực hiện giao dịch điện tử và đánh giá trực tuyến; định kỳ hằng tháng, quý, đánh giá kết quả, gắn với bình xét, phân loại viên chức và thi đua khen thưởng.

Hai là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thông qua mạng internet và nghiên cứu, áp dụng các phần mềm tiện ích mới: Đơn vị đã nghiên cứu, đề nghị và được Hội đồng khoa học BHXH thành phố đồng ý cho triển khai áp dụng 02 giải pháp, sáng kiến liên quan đến CCTTHC (Giải pháp thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với những đơn vị chưa có chữ ký số và Giải pháp ứng dụng A-Tools trong việc lập danh sách tham gia BHYT của Đại lý thu). Ngoài ra, xuất phát từ tình hình thực tế, đơn vị còn nghiên cứu, áp dụng 03 phần mềm tiện ích phục vụ tác nghiệp và xử lý những khó khăn, bất cập khác (Cập nhật quá trình trên sổ BHXH ngoài tỉnh chuyển đến, Bổ sung nhân khẩu kê khai hộ gia đình tham gia BHYT và Thông tin, thông báo tại địa chỉ www.thongbaobhxh.vn/)...

BHXH quận Hải Châu tổ chức tập huấn giao dịch điện tử

BHXH quận Hải Châu tổ chức tuyên truyền, đối thoại với đơn vị sử dụng lao động.

     Nhờ các giải pháp trên, kết quả trong lĩnh vực CCTTHC là 1 trong số các hoạt động nổi bật nhất của đơn vị trong năm 2016, cụ thể: Đã tiếp nhận, giải quyết 54.860 lượt hồ sơ, so với 2015 tăng 25% (trả đúng và trước hạn chiếm 99,35%, số còn lại chưa đến hạn trả và không có hồ sơ trả chậm). Thực hiện giao dịch điện tử đạt 99,54%, kể cả phát sinh mới (so với kế hoạch tự xây dựng đạt 109%); hồ sơ qua giao dịch điện tử chiếm 38,6%. 100% đơn vị giao dịch qua dịch vụ bưu chính theo quy định. Kết quả khảo sát, đánh giá trực tuyến 100% hài lòng. Thực hiện Cổng Thông tin giám định đúng chỉ đạo chung của Ngành, dữ liệu đẩy lên đạt khoảng 94%…

     Thành quả này đã góp phần quan trọng để đơn vị tiếp tục dẫn đầu khối quận huyện, được đề nghị BHXH Việt Nam công nhận Tập thể Lao động xuất sắc, tặng Bằng khen và Cờ Thi đua, UBND quận Hải Châu tặng Giấy khen về hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm./.

Bảo hiểm xã hội quận.

Chuyên mục, tin tức liên quan: