Thông báo về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu nhiệm kỳ (2016-2021)
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 16/05/2018 Lượt xem: 341

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Sau khi UBND thành phố phê chuẩn bổ sung một đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận. UBND quận Hải Châu phân công nhiệm vụ giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN       

1. Đồng chí Lê Anh – Chủ tịch UBND quận Hải Châu

a) Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành toàn diện công tác của UBND quận, các hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND, của các thành viên UBND quận, Thủ trưởng các đơn vị thuộc UBND quận và Chủ tịch UBND 13 phường.

b) Quan hệ phối hợp giữa UBND quận với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các Sở ban ngành thuộc thành phố; các quân binh chủng và các cơ quan TW, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn quận.

c) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội dài hạn và hàng năm; Lĩnh vực tài chính và ngân sách; Kinh tế và các Chương trình mục tiêu kinh tế biển;

- Công tác phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, quản lý dân cư trên địa bàn quận theo phân cấp;

- Công tác Tư pháp, công tác Thanh tra, đăng ký quản lý hộ khẩu, hộ tịch; Công tác Tổ chức cán bộ và Thi đua khen thưởng. Công tác cải cách hành chính theo Chỉ thị số 29-CT/TU của BTV Thành ủy Đà Nẵng, Nghị quyết số 06-NQ/TU của BTV Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng phát triển quận Hải Châu đến năm 2020.

- Lĩnh vực xây dựng cơ bản, tài nguyên; phê duyệt quy mô đầu tư, phê duyệt thiết kế dự toán, phê duyệt kết quả đấu thầu, duyệt cấp vốn và quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản và các công việc quan trọng khác cần tập trung chỉ đạo trong từng thời gian cụ thể.

d) Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi hoạt động và quan hệ với các đơn vị: Cơ quan Quân sự, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Ban Quản lý công trình XDCB, Chi cục Thi hành án quận, Kho bạc nhà nước quận, Văn phòng HĐND và UBND quận.

đ) Chủ tịch các Hội đồng:

           - Hội đồng Khoa học và Công nghệ;

           - Hội đồng Nghĩa vụ quân sự;

           - Hội đồng Thi đua-Khen thưởng; Kỷ luật;

           - Hội đồng Xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

           - Hội đồng Thẩm định các dự án;

           - Hội đồng Đấu thầu;

           - Hội đồng Sơ tuyển thi nâng ngạch CBCC;

           - HĐGPMB các Dự án trên địa bàn quận.

           e) Trưởng các Ban chỉ đạo:

           - BCĐ 138;

           - BCĐ Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn;

           - BCĐ Thi hành án dân sự;

           - BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

           - BCĐ Cải cách thủ tục hành chính;

           - BCĐ An toàn giao thông;

  - Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ;

  - BCĐ An toàn vệ sinh thực phẩm;

  - BCĐ về BHYT, BHXH.

          2. Đồng chí Bùi Văn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hải Châu.

          a) Thay mặt Chủ tịch UBND quận chủ trì và điều hành hoạt động chung của UBND quận khi Chủ tịch vắng mặt hoặc được Chủ tịch ủy quyền;

          b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Phòng chống tội phạm; Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Công tác thuế; Công tác thống kê; Du lịch, dịch vụ; Biển đảo; Khí tượng thủy văn; Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn; Khoa học-Công nghệ và Công nghệ thông tin.

          b) Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi hoạt động các đơn vị: Công an quận, Chi cục Thuế quận, Chi cục Thống kê quận, Phòng Kinh tế quận, BQL các chợ: Hoà Cường, Nguyễn Tri Phương, Mới - Hòa Thuận.

c) Trực tiếp ký cấp Giấy chứng nhận ĐKKD; Được Chủ tịch uỷ quyền ký quyết định xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền của UBND quận trong lĩnh vực mình phụ trách.

d) Giữ mối quan hệ với Hội Làm vườn quận, Hội Nông dân quận, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Thú y thành phố.

đ) Chủ tịch Hội đồng:

 - Hội đồng Cung cấp Khu vực phòng thủ của quận;

 - Hội đồng thanh lý tài sản tịch thu;

e) Phó Chủ tịch các Hội đồng:

 - Hội đồng Xét Khiếu nại tố cáo của công dân;

           - Hội đồng Khoa học và Công nghệ.

g) Trưởng các Ban chỉ đạo:

           - BCĐ Phòng không nhân dân;

 - BCĐ Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;

  - Ban điều hành HTQLCL-QMR.

h) Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo: 

 - BCĐ An toàn giao thông;

 - BCĐ Phòng chống tội phạm (BCĐ 138);

 - BCĐ thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU của BTV Thành ủy;

 - BCĐ Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

 i) Tham gia các BCĐ của thành phố theo lĩnh vực mình phụ trách (khi thành phố có yêu cầu).

          3. Đồng chí Đoàn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu

a) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Lao động, TB-XH; Bảo hiểm xã hội; Văn hoá thông tin, Thể dục thể thao; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Dân số, Gia đình, Tôn giáo; Dân tộc; Thanh niên; Viện trợ phi Chính phủ (NGO); Công tác phổ biến và giáo dục pháp luật; Các chương trình mục tiêu quốc gia và các vấn đề về An sinh xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách; Giáo dục quốc phòng-an ninh.

b) Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi hoạt động và quan hệ với các đơn vị: Lao động-TB&XH quận, Văn hoá và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ (lĩnh vực Tôn giáo, Dân tộc, Thanh niên), Trung tâm Y tế quận, Trung tâm Văn hóa và Thể thao quận, Trung tâm Dân số và Kế hoạch gia đình quận, Bảo hiểm xã hội quận, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội.

           c) Được Chủ tịch uỷ quyền ký quyết định xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền của UBND quận trong lĩnh vực mình phụ trách.

           d) Quan hệ phối hợp giữa UBND quận với UBMTTQVN quận; Các tổ chức chính trị xã hội: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên CSHCM, các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

          đ) Chủ tịch các Hội đồng:

           - Hội đồng phổ biến Giáo dục pháp luật;

           - Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh;

           - Hội đồng Giáo dục.

 e) Phó Chủ tịch Hội đồng:

  - Hội đồng Thi đua-Khen thưởng.

g) Trưởng các Ban chỉ đạo:

           - BCĐ Toàn dân đoàn kết XDĐSVH và Xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị;

           - BCĐ Bảo vệ bí mật nhà nước;

           - BCĐ Phòng, chống dịch;

           - BCĐ xóa mù chữ - Phổ cập Giáo dục và xây dựng xã hội học tập;

           - BCĐ Hoạt động hè;

           - BCĐ vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa;

           - BCĐ 24;

           - BCĐ Phòng chống dịch cúm gia cầm;

           - BCĐ phòng chống tác hại thuốc lá;

           - BCĐ Kiểm tra các kỳ thi tốt nghiệp TH, THCS;

           - BCĐ công tác Dân số-KHHGĐ;

           - Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội;

           - Ban biên tập trang tin điện tử của UBND quận.

h) Phó các Ban chỉ đạo:

  - BCĐ Vệ sinh an toàn thực phẩm;

  - BCĐ về BHYT, BHXH;

  - BCĐ Vì sự tiến bộ Phụ nữ.

i) Tham gia các BCĐ của thành phố theo lĩnh vực mình phụ trách (khi thành phố có yêu cầu).

4. Đồng chí Nguyễn Minh Huy - Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu

a) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý đô thị; Môi trường; Địa chính; Xây dựng, Kiến trúc và phát triển đô thị; Trật tự xây dựng; Phát triển cây xanh; Quy tắc đô thị; Hội đồng thẩm định giá đất.

b) Trực tiếp ký cấp Giấy phép xây dựng nhà ở cho các trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận; Được Chủ tịch uỷ quyền ký quyết định xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền của UBND quận trong lĩnh vực mình phụ trách.

c) Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi hoạt động của các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận; Phòng Quản lý đô thị quận, Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận.

d) Giữ mối liên hệ Xí nghiệp Môi trường Hải Châu.

e) Phó Chủ tịch các Hội đồng:

- Hội đồng Đấu thầu các công trình XDCB;

          - Hội đồng Thẩm định các dự án đầu tư và dự án vốn vay;

- HĐGPMB các dự án trên địa bàn quận.

e) Tham gia các BCĐ của thành phố theo lĩnh vực mình phụ trách (khi thành phố có yêu cầu).

Chuyên mục, tin tức liên quan: