Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 3 5 1 3 1 1
Today: 12.274
Yesterday: 16.310
This week: 12.274
This month: 402.738
Total: 13.351.311

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản