Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 3 4 4 3 2 3
Today: 5.286
Yesterday: 16.310
This week: 5.286
This month: 395.750
Total: 13.344.323

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản