Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 3 4 4 5 4 6
Today: 1.365
Yesterday: 8.697
This week: 32.803
This month: 10.062
Total: 20.344.546

Các phường thuộc Quận Hải Châu

1. Phường Thanh Bình :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 66 Ông Ích Khiêm

- Điện thoại                                :0236. 3822519

- Diện tích                                  :1.5661 km2  

- Dân số                                     :21.922 người

- Mật độ dân số                         :13.998 người/km2

2. Phường Thuận Phước :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 88 Đống Đa

- Điện thoại                               :0236.3822552

- Diện tích                                 :2.4081 km2

- Dân số                                    :19.150 người

- Mật độ dân số                         :7.952 người/km2

3. Phường Thạch Thang :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 136 Quang Trung

- Điện thoại                              :0236.3822601

- Diện tích                                :1.0026 km2

- Dân số                                  :16.670 người

- Mật độ dân số                       :16.627 người/km2

4. Phường hải Châu 1 :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : K48/49 Phan Châu Trinh

- Điện thoại                              :0236.3822611

- Diện tích                                :0.9181 km2

- Dân số                                   :13.336 người

- Mật độ dân số                       :14.526 người/km2

5. Phường Hải Châu 2 :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 38 Triệu Nữ Vương

- Điện thoại                             :0236.821207

- Diện tích                               :0.3542 km2

- Dân số                                  :13.224 người

- Mật độ dân số                      :37.335 người/km2

6. Phường Phước Ninh :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 90 Lê Đình Dương

- Điện thoại                             :0236.3822951

- Diện tích                               :0.5429 km2

- Dân số                                 :10.221 người

- Mật độ dân số                     :18.827 người/km2

7. Phường Hòa Thuận Tây :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 28 Nguyễn Khoái

- Điện thoại                             :0236.3618575

- Diện tích                               :8.4877 km2

- Dân số                                  :13.195 người

- Mật độ dân số                      :1.555 người/km2

8. Phường Hòa Thuận Đông :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 452 Trưng Nữ Vương

- Điện thoại                             :0236.3618904

- Diện tích                               :1.1645 km2

- Dân số                                 :14.541 người

- Mật độ dân số                     :12.487 người/km2

9. Phường Nam Dương 

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 199 Hoàng Diệu

- Điện thoại                            :0236.3897286

- Diện tích                              :0.2393 km2

- Dân số                                :8.503 người

- Mật độ dân số                     :35.533 người/km2

10.  Phường Bình Hiên :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 279 Hoàng Diệu

- Điện thoại                            :0236.3822955

- Diện tích                             :0.5036 km2

- Dân số                               :12.377 người

- Mật độ dân số                   :24.577 người/km2

11. Phường Bình Thuận :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 165 Trưng Nữ Vương

- Điện thoại                              :0236.3822953

- Diện tích                                :0.5220 km2

- Dân số                                  :13.540 người

- Mật độ dân số                      :25.939 người/km2

12. Phường Hòa Cường Bắc :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 388 Núi Thành

- Điện thoại                            :0236.3622903

- Diện tích                              :3.4634 km2

- Dân số                                :24.577 người

- Mật độ dân số                     :7.096 người/km2

13. Phường Hòa Cường Nam :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 672 Núi Thành

- Điện thoại                            :0236.644212

- Diện tích                              :2.1102 km2

- Dân số                                :19.932 người

- Mật độ dân số                     :9.446 người/km2

 

Quản lý video Quản lý video